Skip to main content
 
 09556 92 38 00
 info@krone-hotel.net

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door deze aan ons te verstrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn.B die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (e.B internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's. Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende Privacybeleid.

2. Algemene mededelingen en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (e.B. bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hotel Krone

Eigenaar Margit Müller

Kirchplatz 2

96160 Geiselwind

Telefon: +49 (0) 9556 92 38 00
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (e.B, namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ARTIKEL 6 PAR. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF MET HET DOEL OM TE BEWEREN: UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAN NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Voor dit doel kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk wordt vermeld. De wet beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we

meestal tijd om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om

Om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of in te stellen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.

Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (e.B cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (bijv.B de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven. Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, e.B. voor de winkelwagenfunctie) of voor de optimalisatie van de website (e.B cookies voor het meten van het webpubliek), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is opgegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder.b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (e.B. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder.b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) als daarom is gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (e.B. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. Sociale media

Facebook-plug-ins (like- en deelknop)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook zijn geïntegreerd op deze website. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de knop "Vind ik leuk" op deze website. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Het gebruik van Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het bereiken van een zo breed mogelijke zichtbaarheid in sociale media.Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Bron:  https://www.e-recht24.de Translation: Hotel Krone / Goolge Translator

Hotel & Gästehaus Krone

  • Kirchplatz 2
    96160 Geiselwind

  • 09556 92 38 00

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Restaurant

dagelijks vanaf 15:30 uur
zon- en feestdagen vanaf 11:00 Uhr

Check-in / Check-out:

vanaf 14:00 Uhr / tot 12:00 Uhr

Parkeerplaatsen

overdag 2 uur en s´nachts gratis direkt voor het hotel

Bij hetGästehaus Krone 24 uur per dag gratis voor hotelgasten

Shuttle-Service

tussen het Gästehaus Krone en Hotel Krone beschikbaar

Empfohlen von

adac
Folgen Sie uns —